Sekcia prírodných liečiv SFS

Vznik sekcie,  predseda:  rok 1995, prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.

Zloženie výboru - funkčné obdobie 2011-2015:

predseda:                 prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.

vedecký sekretár:    prof. Ing. Milan Nagy, CSc.

členovia:                 Ing. Pavol Čupka, PhD.,    PharmDr. Hana Kollegová

Ciele sekcie:  oboznamovanie členov sekcie:

  • s novými trendami vo vývoji prírodných liečiv
  • so spôsobmi získavania látok z prírodných zdrojov (pestovanie, zber a úprava rastlinného materiálu, izolácia prírodných látok)
  • s chemickou  analýzou látok prítomných v drogách
  • so štúdiom biologickej aktivity
  • s vývojom nových fytofarmák na báze štandardizovaných extraktov
  • s prípravkami (fytofarmakami) na našom trhu
Zobr. počet 
Názov
Odborné akcie sekcie prírodných liečiv SFS

Doplnkové informácie